อังกฤษ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   คลินิคโลหิตวิทยาและเคมีบำบัด ( Hematology and Oncology Clinic )
 
   

ให้บริการตรวจวินิจฉัย รักษาพยาบาล และส่งเสริมสุขภาพ ผู้ป่วยนอกในด้านโรคเลือดและโรคมะเร็ง ตามมาตรฐานวิชาชีพ โดยยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม มุ่งเน้นคุณภาพด้านความปลอดภัย ประสิทธิภาพการจัดบริการและความพึงพอใจสูงสุดการบริการ

            - คลีนิคโลหิตวิทยาและเคมีบำบัด ให้บริการผู้ป่วยนอก ในด้านโรคเลือดและโรคมะเร็งทั้งเด็กและผู้ใหญ่ บริการตรวจคัดกรองโรค วินิจฉัย บำบัดรักษาและติดตาม ดูแลผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง
            - บริการตรวจวินิจฉัยโรคด้วย การตรวจไขกระดูก โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง Hematologist
            - บริการตรวจวินิจฉัยโรคด้วย การตรวจไขกระดูก และตรวจน้ำไขสันหลังรวมทั้งการให้ยาเคมีบำบัดเข้าทาง
ไขสันหลังในเด็ก โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ Pediatric Hematologist & Oncologist 
            - ให้บริการผู้ป่วยที่ได้รับเคมีบำบัด สารน้ำ เลือดและส่วนประกอบของเลือด (ภายในระยะเวลาไม่เกิน 6 ชั่วโมง)
โดยพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคมะเร็งและการพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับเคมีบำบัด
            - ให้ข้อมูลและคำปรึกษาทางโทรศัพท์ เกี่ยวกับปัญหาสุขภาพด้านโรคเลือดและโรคมะเร็ง
            - เป็นหน่วยประสานงานในการส่งผู้ป่วยนอก ไปรับการฉายรังสียังหน่วยงานภายนอกโรงพยาบาล เนื่องจากทางโรงพยาบาลไม่มีบริการฉายรังสี แพทย์จะพิจารณาส่งต่อผู้ป่วยไปรับการฉายรังสีภายนอกโรงพยาบาลตามความเหมาะสมกับผู้ป่วยแต่ละราย


สถานที่ให้บริการ

            -  อาคารวิชัยยุทธเหนือชั้น 2 ฝั่งอาคารจอดรถ คลีนิคโรคหัวใจและหลอดเลือด ประกอบด้วยห้องตรวจ 2 ห้อง
            -  อาคารศูนย์การแพทย์ ชั้น 12 คลีนิคโลหิตวิทยาและเคมีบำบัด ประกอบด้วยห้องตรวจ 4 ห้อง เตียงสังเกตอาการ 14 เตียง ห้องผสมยาเคมีบำบัดโดยเภสัชกร 1 ห้อง

เวลาเปิดทำการ

            วันจันทร์ - วันศุกร์                7.00 - 19.00 น.
            วันเสาร์                                  7.00 - 15.00 น.
            วันอาทิตย์                             7.00 - 12.00 น. 

บุคลากรทางการแพทย์
     
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโลหิตวิทยา ( Hematologist )
        1. พญ.ถนอมศรี        ศรีชัยกุล
        2. นพ.อภิชัย              ลีละสิริ
        3. นพ.ธิติยา               เดชเทวพร
        4. พญ.ลัดดา              สรคุณพิพิธกุล
        5. พญ.มณฑาทิพย์   พินิจเวชการ
        6. นพ.สุภร                  จันท์จารุณี
        7. พญ.ธีรยา                พัววิไล
        8. นพ.กานดิษฎ์          ประยงค์รัตน์
        9. นพ.ดนัย                  โอวัฒนาพานิช

    แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านมะเร็งวิทยา ( Oncologist )
        1. นพ. วรชัย              รัตนธราธร
        2. พญ. ธิติยา             เดชเทวพร
        3. นพ. อภิชัย             ลีละสิริ
        4. นพ.สุรเดช              หงส์อิง (ตรวจเด็ก)       

   แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโลหิตวิทยา และมะเร็งวิทยาในเด็ก ( Pediatric Hematologist & Oncologist )
        1. น.พ. สุรเดช             หงส์อิง
    แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้องอกและมะเร็งสมองทั้งในเด็กและผู้ใหญ่ ( Neuro Oncologist )
        1. น.พ. สุรเดช             หงส์อิง
    แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านรังสีรักษา ( Therapeutic Radiologists )
       1. น.พ. ประมุข       พรหมรัตนพงศ์     (นัดพิเศษ ไม่มีตารางออกตรวจ)
ตารางตรวจของแพทย์
**
ตารางการตรวจของแพทย์ ด้านล่างอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ **
** กรุณานัดหมายล่วงหน้าทุกครั้งที่แผนกนัด โทร 0-2265-7555 **

หรือสอบถามเพิ่มเติม โทร.0-2265-7777 ต่อ 51255-56

วัน

เช้า

   บ่าย 

                  เย็น              

จันทร์ พญ.ลัดดา  สรคุณพิพิธกุล พญ.ลัดดา  สรคุณพิพิธกุล       นพ.สุภร  จันท์จารุณี
อังคาร นพ.วรชัย รัตนธราธร
พญ.ลัดดา  สรคุณพิพิธกุล
พญ.ลัดดา  สรคุณพิพิธกุล

นพ.อภิชัย ลีละสิริ

พุธ พญ.ถนอมศรี ศรีชัยกุล (wk 1,2,3)
พญ.ลัดดา สรคุณพิพิธกุล
พญ.ลัดดา  สรคุณพิพิธกุล
นพ.อภิชัย ลีละสิริ
นพ.สุรเดช หงส์อิง
พฤหัสบดี พญ.ลัดดา  สรคุณพิพิธกุล

พญ.ลัดดา  สรคุณพิพิธกุล
นพ.วรชัย รัตนธราธร

พญ.ธิติยา เดชเทวพร
พญ.ธีรยา  พัววิไล

ศุกร์ พญ.ลัดดา  สรคุณพิพิธกุล   พญ.ธีรยา พัววิไล
นพ.กานดิษฎ์ ประยงค์รัตน์    
นพ.ดนัย โอวัฒนาพานิช     
เสาร์ พญ.ถนอมศรี ศรีชัยกุล (wk 4)
พญ.ลัดดา  สรคุณพิพิธกุล
นพ.กานดิษฎ์ ประยงค์รัตน์
นพ.อภิชัย ลีละสิริ  
อาทิตย์

พญ.ธิติยา เดชเทวพร
นพ.ดนัย โอวัฒนาพานิช
นพ.อภิชัย ลีละสิริ
พญ.มณฑาทิพย์ พินิชเวชการ
wk1,3,5