อังกฤษ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
คลินิครักษาผู้มีบุตรยาก
   
คลินิคมะเร็งอวัยวะสืบพันธุ์สตรี
   
คลินิควินิจฉัยความผิดปกติของทารกในครรภ์ก่อนคลอด
   
คลินิควางแผนครอบครัว
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   คลินิควางแผนครอบครัว ( คลินิควางแผนครอบครัว )
 
 

รายชื่อแพทย์คลินิควางแผนครอบครัว

          1.น.พ.สุรศักดิ์  ฐานีพานิชสกุล
          2.พ.ญ.บุญศรี  อิศรางกูร ณ อยุธยา