อังกฤษ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
คลินิครักษาผู้มีบุตรยาก(IVF)
   
การผ่าตัดโดยวิธีส่องกล้อง (Endoscopic Surgery)
   
การดูแลรักษาผู้ป่วยวัยทอง (Menopause Clinic)
   
คลินิคมะเร็งอวัยวะสืบพันธุ์สตรี
   
คลินิควินิจฉัยความผิดปกติของทารกในครรภ์ก่อนคลอด(Prenatal Diagnosis Center)
   
คลินิควางแผนครอบครัว
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   คลินิควางแผนครอบครัว ( คลินิควางแผนครอบครัว )
 
 
 รายชื่อแพทย์ คลินิควางแผนครอบครัว
 1. พ.ญ.บุญศรี อิศรางกูร ณ อยุธยา
 2. น.พ.วิริยะ เล็กประไพ
 3. น.พ.สุรศักดิ์ ฐานีพานิชสกุล