อังกฤษ
 
 
 
แพทย์เฉพาะทาง (Specialist)
- อายุรศาสตร์ (Internal Medicine)
 
นายแพทย์บรรยง ภักดีกิจเจริญ
Dr. Bunyong Phakdeekitcharoen
แพทย์ทางด้านโรคไต
Nephrologist

รายละเอียด
 
จบการศึกษาแพทยศาสตร์ - แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
การศึกษาหลังปริญญา  
แพทย์ประจำบ้าน - โรงพยาบาลรามาธิบดี
การฝึกหัดแพทย์เฉพาะทาง - คณะแพทยศาสตร์รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
- Post-doct Fellowship of Nephrology, Johns Hopkins University School of
  Medicine, Baltimore, Maryland, U.S.A.
วุฒิบัตร

- สาขาอายุรศาสตร์
- สาขาอายุรศาสตร์โรคไต

เกียรตินิยมและรางวัล - MH Fellowship Award in Research in Molecular biology in Nephrology
สมาชิกสมาคมแพทย์ - ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย