อังกฤษ
 
 
 
แพทย์เฉพาะทาง (Specialist)
- อายุรศาสตร์ (Internal Medicine)
 
นายแพทย์กัมปนาท วีรกุล
Dr. Gumpanart Veerakul
แพทย์ทำหัตถการหัวใจ
Interventional Cardiologist

รายละเอียด
 

จบการศึกษาแพทยศาสตร์ - คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 
 มหาวิทยาลัยมหิดล
การศึกษาหลังปริญญา
แพทย์ฝึกหัด โรงพยาบาลศิริราช 
แพทย์ประจำบ้าน โรงพยาบาลศิริราช
การฝึกหัดแพทย์เฉพาะทาง - Clinical Cardiology Fellow, University of Colorado
Health Sciences Center, Denver, Colorado, U.S.A.
- Interventional Cardiology Fellow, University of
Colorado Health Sciences Center, Denver,Colorado, U.S.A.
วุฒิบัตร - Subspecialty Board Certified in Cardiovascular disease
สมาชิกสมาคมแพทย์ - Fellow in Royal College of Physicians of Thailand
  - Member of Thai Heart Association
- Member of PTCA Club of Thailand
- Member of American Heart Association