อังกฤษ
 
 
 
แพทย์เฉพาะทาง (Specialist)
- จิตแพทย์ (Psychiatrists)
 
แพทย์หญิงดาวชมพู นาคะวิโร
Dr. Daochompu Nakawiro
จิตแพทย์
Psychiatrist

รายละเอียด
 
จบการศึกษาแพทยศาสตร์ - แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
การศึกษาหลังปริญญา  
แพทย์ประจำบ้าน - ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์รามาธิบดี
การฝึกหัดแพทย์เฉพาะทาง - Cognitive Rehabilitation ในผู้ป่วย Traumativ Brain Injury ที่ Oliver Zangwil
  Center, U.K.
- Geriatric Rhychiatry (Observer), The Department of Psychiatry for Vancouver
  Coastal Health Mental Health Services, Canada
วุฒิบัตร

- Thai Board of Psychiatry