อังกฤษ
 
 
 
แพทย์เฉพาะทาง (Specialist)
- จิตแพทย์ (Psychiatrists)
 
แพทย์หญิงปาลิดา นาคีศิริ
Dr. Palida Nakeesiri
จิตแพทย์
Psychiatrist

รายละเอียด
 
จบการศึกษาแพทยศาสตร์ - แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การศึกษาหลังปริญญา  
แพทย์ประจำบ้าน - สาขาจิตเวชศาสตร์ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
วุฒิบัตร

- Thai Board of Phychiatry