อังกฤษ
 
 
 
แพทย์เฉพาะทาง (Specialist)
- เวชศาสตร์ฟื้นฟู (Rehabilitation Medicine)
 
แพทย์หญิงนลินทิพย์ ตำนานทอง
Dr. Nalintip Tamnanthong
แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู
Rehabilitation Medicine

รายละเอียด
 

จบการศึกษาแพทยศาสตร์ - แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
การศึกษาหลังปริญญา  
แพทย์ฝึกหัด - โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี
แพทย์ประจำบ้าน - สาขาเวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทยศาสตร์รามาธิบดี
การฝึกหัดแพทย์เฉพาะทาง - Paediatric Rehabilitation, Free University, Berlin, Germany
- Rehabilitation Medicine, University of Manitoba, Winnipeg, Canada
- Clinical epidemiology มหาวิทยาลัยขอนแก่น
- Cardiac Rehabilitation, Victoria, Melbourne, Australia
- หลักสูตรการฝังเข็ม รุ่นที่ 9 กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
วุฒิบัตร

- Thai Board of Rehabilitation Medicine
- ประกาศนียบัตรหลักสูตรฝังเข็ม กระทรวงสาธารณสุข-มหาวิทยาลัยเซี่ยงไฮ้

สมาชิกสมาคมแพทย์

- ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูแห่งประเทศไทย
- สมาคมเวชศาสตร์ฟื้นฟูแห่งประเทศไทย
- สมาคมประสาทวิทยาแห่งประเทศไทย
- สมาคมรูมาติสซั่มแห่งประเทศไทย
- สมาคมกีฬาเวชศาสตร์แห่งประเทศไทย
- International Association for the Study of Pain
- ชมรมฟื้นฟูหัวใจแห่งประเทศไทย
- ชมรมผู้ให้อาหารทางหลอดเลือดดำและทางเดินอาหารแห่งประเทศไทย
- ชมรมแพทย์ฝังเข็มแห่งประเทศไทย