อังกฤษ
 
 
 
แพทย์เฉพาะทาง (Specialist)
- แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู (Rehabilitation Medicine)
 
แพทย์หญิงนลินทิพย์ ตำนานทอง
Dr.Nalintip Tamnanthong


รายละเอียด
 
จบการศึกษาแพทยศาสตร์ - แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 วุฒิบัตรและฝึกอบรม - ประกาศนียบัตรชั้นสูงวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาศัลยศาสตร์
  มหาวิทยาลัยมหิดล
- Thai Board of Rehabilitation Medicine
- Paediatric Rehabilitation, Free University, Berlin,
    Germany
- Rehabilitation Medicine, University of Manitoba,
  Winnipeg, Canada
- Short Course in clinical epidemiology มหาวิทยาลัยขอนแก่น
- Cardiovascular Disease Rehabilitation and Prevention
  Program, Heart Research Center, Victoria, Melbourne,
  Australia
- หลักสูตรการฝังเข็มรุ่นที่ 9 กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข