อังกฤษ
 
 
 
แพทย์เฉพาะทาง (Specialist)
- จิตแพทย์ (Psychiatrists)
 
รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงสุวรรณี พุทธิศรี
Dr. Suwannee Putthisri
จิตเวชเด็กและวัยรุ่น
Child and Adolescent Phsychiatry

รายละเอียด
 
จบการศึกษาแพทยศาสตร์ - แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
การศึกษาหลังปริญญา  
แพทย์ฝึกหัด

- สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร

แพทย์ประจำบ้าน - จิตเวชเด็กและวัยรุ่น คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
การฝึกหัดแพทย์เฉพาะทาง - Research Fellow in Child and Adolescent Psychiatryand Psychotherapy.
  The Cambridge Hospital, HarvardUniversity, U.S.A.
วุฒิบัตร

- จิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น
- ประกาศนียบัตรทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาจิตเวชศาสตร์
- Certificate Research Fellow in Child and Adolescent Psyciatry and
  Phychotherapy, The Cambridge Hospital, Harvard Uneversity, U.S.A.

สมาชิกสมาคมแพทย์ - สมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย
- ราชวิทยาลัยจิตแพทย์แห่งประเทศไทย