อังกฤษ
 
 
 
แพทย์เฉพาะทาง (Specialist)
- แพทย์ทางจิตเวช (Psychiatrists)
 
แพทย์หญิงสุวรรณี พุทธิศรี
Dr. Suwannee Putthisri


รายละเอียด
 
จบการศึกษาแพทยศาสตร์  - คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
การศึกษาหลังปริญญา
แพทย์ฝึกหัด  - สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร
แพทย์ประจำบ้าน  - จิตเวชเด็กและวัยรุ่น คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
การฝึกหัดแพทย์เฉพาะทาง  - Research Fellow in Child and Adolescent Psychiatryand
 Psychotherapy.The Cambridge Hospital, HarvardUniversity, U.S.A.
วุฒิบัตร  - จิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น
สมาชิกสมาคมแพทย์  - สมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย
 - ราชวิทยาลัยจิตแพทย์แห่งประเทศไทย