อังกฤษ
 
 
 
แพทย์เฉพาะทาง (Specialist)
- แพทย์ทางจิตเวช (Psychiatrists)
 
นายแพทย์พงศธร เนตราคม
Dr. Pongsatorn Netrakom


รายละเอียด
 
จบการศึกษาแพทยศาสตร์  - วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
การศึกษาหลังปริญญา
แพทย์ฝึกหัด  
แพทย์ประจำบ้าน  - จิตเวชศาสตร์โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
การฝึกหัดแพทย์เฉพาะทาง  - Research Fellow in Neuropsychiatry, University of Illinois, U.S.A.
วุฒิบัตร  - Thai Board of Psychiatry
 - Certificate of Neuropsychiatry
 
สมาชิกสมาคมแพทย์  - แพทยสภา
 - สมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย
 - ราชวิทยาลัยจิตแพทย์แห่งประเทศไทย