อังกฤษ
 
 
 
แพทย์เฉพาะทาง (Specialist)
- จิตแพทย์ (Psychiatrists)
 
นายแพทย์พงศธร เนตราคม
Dr. Pongsatorn Netrakom
จิตแพทย์
Psychiatrist

รายละเอียด
 
จบการศึกษาแพทยศาสตร์ - แพทยศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
การศึกษาหลังปริญญา  
แพทย์ประจำบ้าน - จิตเวชศาสตร์ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
การฝึกหัดแพทย์เฉพาะทาง - Research Fellow in Neuropsychiatry, University of Illinois, U.S.A.
วุฒิบัตร

- Thai Board of Psychiatry
- Certificate of Neuropsychiatry

สมาชิกสมาคมแพทย์ - สมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย
- ราชวิทยาลัยจิตแพทย์แห่งประเทศไทย