อังกฤษ
 
 
 
แพทย์เฉพาะทาง (Specialist)
- แพทย์ทางจิตเวช (Psychiatrists)
 
นายแพทย์ประทักษ์ ลิขิตเลอสรวง
Dr. Prathak Likitlersuang


รายละเอียด
 
จบการศึกษาแพทยศาสตร์  - คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
การศึกษาหลังปริญญา
แพทย์ฝึกหัด  - โรงพยาบาลศิริราช
แพทย์ประจำบ้าน  - โรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยา กรมสุขภาพจิต
การฝึกหัดแพทย์เฉพาะทาง  - นิติจิตเวชศาสตร์
วุฒิบัตร  - แพทยศาสตร์บัณฑิต
 - นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช
 - Thai Board of Psychiatry
สมาชิกสมาคมแพทย์  - แพทยสภา  (อนุกรรมการและเลขานุการ  คณะ กรรมการจริยธรรมแห่งวิชาชีพ
 เวชกรรม ชุดที่ 3)
 - สมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย
 - ราชวิทยาลัยจิตแพทย์แห่งประเทศไทย