อังกฤษ
 
 
 
แพทย์เฉพาะทาง (Specialist)
- จิตแพทย์ (Psychiatrists)
 
นายแพทย์ประทักษ์ ลิขิตเลอสรวง
Dr. Pratak Likitlersuang
จิตแพทย์
Psychiatrist

รายละเอียด
 
จบการศึกษาแพทยศาสตร์ - แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
การศึกษาหลังปริญญา  
แพทย์ฝึกหัด

- โรงพยาบาลศิริราช

แพทย์ประจำบ้าน - โรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยา กรมสุขภาพจิต
การฝึกหัดแพทย์เฉพาะทาง - จิตเวชศาสตร์
วุฒิบัตร

- Thai Board of Psychiatry
- นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

สมาชิกสมาคมแพทย์ - แพทยสภา (ประธานอนุกรรมการจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรม ชุดที่ 3)
- สมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย
- ราชวิทยาลัยจิตแพทย์แห่งประเทศไทย