อังกฤษ
 
 
 
แพทย์เฉพาะทาง (Specialist)
- จิตแพทย์ (Psychiatrists)
 
นายแพทย์ธานี เศรษฐจันทร
Dr. Thani Settachan
จิตแพทย์
Psychiatrist

รายละเอียด
 
จบการศึกษาแพทยศาสตร์ - แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
การศึกษาหลังปริญญา  
แพทย์ฝึกหัด

- โรงพยาบาลศิริราช

แพทย์ประจำบ้าน - โรงพยาบาลศิริราช
การฝึกหัดแพทย์เฉพาะทาง - Adult Psychiatry โรงพยาบาลศิริราช
- Duke University Medical Center, U.S.A.
วุฒิบัตร

- Thai Board in Psychiatry

สมาชิกสมาคมแพทย์ - ราชวิทยาลัยจิตแพทย์แห่งประเทศไทย
- สมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย