อังกฤษ
 
 
 
แพทย์เฉพาะทาง (Specialist)
- จิตแพทย์ (Psychiatrists)
 
นายแพทย์จักรกฤษณ์ สุขยิ่ง
Dr. Chakrit Sukying
จิตแพทย์
Psychiatrist

รายละเอียด
 
จบการศึกษาแพทยศาสตร์ - แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
การศึกษาหลังปริญญา  
แพทย์ประจำบ้าน - ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
การฝึกหัดแพทย์เฉพาะทาง - จิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
- Fellow in Sleep Medicine, Rush-Presbyterian St.Luke's Medical Center,
  Chicago, Illinois, U.S.A.
- Fellow in Psychogeriatric, Prince Henry Hospital, University of New South
  Wales,  Sydney, Australia
วุฒิบัตร

- Thai Board of Psychiatry