อังกฤษ
 
 
 
แพทย์เฉพาะทาง (Specialist)
- แพทย์ทางจิตเวช (Psychiatrists)
 
นายแพทย์จักรกฤษณ์ สุขยิ่ง
Dr. Chakrit Sukying


รายละเอียด
 
จบการศึกษาแพทยศาสตร์  - คณะแพทยศาสตร์รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
การศึกษาหลังปริญญา
แพทย์ประจำบ้าน  - ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์รามาธิบดี
การฝึกหัดแพทย์เฉพาะทาง  - จิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์รามาธิบดี
วุฒิบัตร  - Thai Board of Psychiatry
สมาชิกสมาคมแพทย์  - แพทยสภา