อังกฤษ
 
 
 
แพทย์เฉพาะทาง (Specialist)
- เวชศาสตร์ฟื้นฟู (Rehabilitation Medicine)
 
แพทย์หญิงสุขจันทร์ พงษ์ประไพ
Dr. Sukajan Pongprapai
แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู
Rehabilitation Medicine

รายละเอียด
 
จบการศึกษาแพทยศาสตร์ - แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
การศึกษาหลังปริญญา  
แพทย์ฝึกหัด

- คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล

แพทย์ประจำบ้าน - สาขาเวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทยศาสตร์รามาธิบดี
การฝึกหัดแพทย์เฉพาะทาง - เวชศาสตร์ฟื้นฟู, Royal Perth Rehabilitation, ออสเตรเลีย
วุฒิบัตร

- Thai Board of Rehabilitation Medicine

เกียรตินิยมและรางวัล - แพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง)
สมาชิกสมาคมแพทย์ - สมาคมแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูแห่งประเทศไทย
- ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูแห่งประเทศไทย
- ชมรมศึกษาความเจ็บปวดแห่งประเทศไทย
- มูลนิธิโรคกระดูกพรุนแห่งประเทศไทย
- ชมรมฟื้นฟูหัวใจ