อังกฤษ
 
 
 
แพทย์เฉพาะทาง (Specialist)
- แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู (Rehabilitation Medicine)
 
แพทย์หญิงสุขจันทร์ พงษ์ประไพ
Dr. Sukajan Pongprapai


รายละเอียด
 
จบการศึกษาแพทยศาสตร์ - คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
การศึกษาหลังปริญญา
แพทย์ฝึกหัด - คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
แพทย์ประจำบ้าน - สาขาเวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทยศาสตร์รามาธิบดี 
การฝึกหัดแพทย์เฉพาะทาง - เวชศาสตร์ฟื้นฟู, Royal Perth Rehabilitation,ออสเตรเลีย 
วุฒิบัตร - Thai Board of Rehabilitation Medicine
เกียรตินิยมและรางวัล - แพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง) 
สมาชิกสมาคมแพทย์ - สมาคมแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูแห่งประเทศไทย 
- ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูแห่งประเทศไทย 
- สมาคมรูมาติสซั่มแห่งประเทศไทย 
- ชมรมศึกษาความเจ็บปวดแห่งประเทศไทย