อังกฤษ
 
 
 
แพทย์เฉพาะทาง - Specialist
สูติ-นรีแพทย์ทั่วไป (Obstetrician & Gynecologist)
นายแพทย์กฤษฎา ศรีธนภัครางกูร (Dr. Kritsada Srithanaphakarangkul)
แพทย์หญิงจันทรฉวี เจริญพานิช (Dr. Chantronchawee Charoenpanich)
แพทย์หญิงบุญศรี อิศรางกูร ณ อยุธยา (Dr. Boonsri Israngkura Na Ayudhtaya)
นายแพทย์พัญญู พันธ์บูรณะ (Dr. Panyu Panburana)
แพทย์หญิงมณีศรี โกมุทบุตร (Dr. Maneesri Gomutput)
นายแพทย์มนูญ จันทวิมล (Dr. Manoon Chandavimol)
นายแพทย์วิริยะ เล็กประเสริฐ (Dr. Viriya Lekprasert)
นายแพทย์สมศักดิ์ ตั้งตระกูล (Dr. Somsak Tangtrakul)
นายแพทย์สุรศักดิ์ ฐานีพานิชสกุล (Dr. Surasak Taneepanichskul)
แพทย์หญิงสุขตา สิริวันต์ (Dr. Sookta Siriwanta)
นายแพทย์เสรี ธีรพงษ์ (Dr. Seree Teerapong)
แพทย์หญิงเสริมศรี สินธวานนท์ ( Dr. Sermsri Sindhavananda)
นายแพทย์อภิชาติ จิตต์เจริญ (Dr. Apichart Chittacharoen)
นายแพทย์เอกชัย โควาวิสารัช (Dr. Ekachai Kovavisarach)