คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟู

ตรวจวินิจฉัยโรค ประเมิน และรักษาผู้ป่วยที่มีความผิดปกติของระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ ระบบประสาทและสมอง อาการปวดต่างๆ อาการเจ็บป่วยจากอุบัติเหตุ รวมถึงภาวะทุพพลภาพ โดยมุ่งเน้นจุดประสงค์เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถกลับมาใช้อวัยวะนั้นๆ ได้ปกติ และเพิ่มคุณภาพชีวิตให้ผู้ป่วย โดยการใช้ยา การทำหัตถการต่างๆ การใช้เครื่องมือ การออกกำลังกาย การใช้อุปกรณ์ช่วยเหลือหรือทดแทน รวมถึงการให้คำแนะนำต่างๆ โดยร่วมกับเจ้าหน้าที่แผนกเวชศาสตร์ฟื้นฟู นักกายภาพบำบัด นักกิจกรรมบำบัด นักพละศึกษา เพื่อสามารถวางแผนและทำการรักษาผู้ป่วยให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

วันและเวลาทำการ
วันจันทร์-ศุกร์                                เวลา 08.00 – 20.00 น.
วันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์     เวลา 08.00 – 16.00 น.

สถานที่ตั้ง
ชั้น 3  อาคารวิชัยยุทธเหนือ
ชั้น 9  อาคารศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ