คลินิกโรคไตและไตเทียม

ให้บริการ การฟอกเลือด ด้วยเครื่องไตเทียม อย่างมีคุณภาพ ปลอดภัย รวดเร็ว และถูกต้องเหมาะสมตามมาตรฐานจริยธรรมวิชาชีพ

วันและเวลาทำการ
ทุกวัน ยกเว้นวันอาทิตย์ ในแต่ละวันมี 3 รอบคือ
รอบเช้า เวลา 06.30 – 11.00 น.
รอบบ่าย เวลา 10.30 – 15.00 น.
รอบเย็น เวลา 15.30 – 21.00 น.

การขอเลื่อนการรักษา
หากมีความจำเป็นต้องเลื่อนวันเวลาการรักษาแต่ละครั้ง กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่พยาบาลในหน่วยก่อนทุกครั้ง โดยปฏิบัติดังนี้

รอบเช้า ต้องแจ้งก่อนเวลา 20.00 น. ก่อนถึงวันฟอกเลือด 1 วัน
รอบบ่าย ต้องแจ้งก่อนเวลา 08.00 น. ของวันฟอกเลือดปกติ
รอบเย็น ต้องแจ้งก่อนเวลา 13.00 น. ของวันฟอกเลือดปกติ

กรณีที่ไม่ได้แจ้งล่วงหน้า ทางโรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าปรับ 500 บาท/ครั้ง เพื่อชดเชยค่าอุปกรณ์ของใช้ที่ได้จัดเตรียมไว้

สถานที่ตั้ง
ชั้น 5 อาคารวิชัยยุทธเหนือ ด้านหลังลิฟต์ ฝั่งติดโรงจอดรถ Tel. 02-6186200 ต่อ 30520, 30521
ชั้น 16 อาคารศูนย์การแพทย์ Tel. 02-6186200 ต่อ 51620, 51621