คลินิกสุขภาพและอายุรศาสตร์

ให้บริการด้านการตรวจสุขภาพและดูแลรักษาพยาบาลผู้ป่วยที่มีอาการเจ็บป่วยทั้งแบบเรื้อรังและเฉียบพลันโดยคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านอายุรกรรมทุกสาขา ทั้งนี้กรณีที่ผู้ป่วยต้องได้รับการรักษาเฉพาะทางของโรคเพิ่มเติมทางคลินิกได้จัดเตรียมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางเพื่อให้บริการรักษาผู้ป่วยได้อย่างมีคุณภาพ เช่น โรคระบบหัวใจและหลอดเลือด โรคติดเชื้อ โรคระบบต่อมไร้ท่อ และโรคเบาหวาน เป็นต้น

วันและเวลาทำการ
วันจันทร์-ศุกร์               เวลา 07.00 – 20.00 น.
วันเสาร์-อาทิตย์             เวลา 07.00 – 17.00 น.

สถานที่ตั้ง
ชั้น 10 อาคารศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ