คลินิกโรคตา

ดวงตาหนึ่งในอวัยวะสำคัญของประสาทสัมผัสทั้ง 5 ของร่างกายที่ทำให้คนเราสามารถรับรู้ถึงสิ่งต่างๆ รอบตัว สามารถเรียนรู้และปรับตัวที่จะดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างปกติสุข กระนั้นก็ตามดวงตาของคนเราก็ต้องการการดูแลและปกป้อง รวมทั้งได้รับการรักษาอย่างถูกต้องตั้งแต่เริ่มแรกที่มีความผิดปกติเกิดขึ้น เพื่อให้สามารถทำหน้าที่ไปได้ตลอดชีวิตของคนเรา ลองนึกภาพว่าเราจะเป็นอย่างไรถ้าไม่สามารถมองเห็นสิ่งต่างๆ ได้ตามปกติ หรือมองไม่เห็นเลย

คลินิคตาศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธจึงได้วางแนวทางดูแลสุขภาพตา ให้มีขีดความสามารถ ในการให้การตรวจวินิจฉัยความผิดปกติ ได้ตั้งแต่ระยะเริ่มแรก หรือก่อนที่ผู้ป่วยจะแสดงอาการหรือรู้สึกถึงความผิดปกติ โดยยึดหลักว่า ยิ่งวินิจฉัยและรักษาโรคได้เร็วเท่าไหร่ ผลการรักษาก็ยิ่งดีเท่านั้น (Early detect, early treatment) โดยนอกจากจะมีทีมจักษุแพทย์ที่มีความรู้ ความชำนาญ และประสบการณ์ในการดูแลรักษาโรคตา โดยเฉพาะแล้ว ยังร่วมมือประสานการทำงานกับอายุรแพทย์และแพทย์เฉพาะทางอื่นๆ ในกรณีผู้ป่วยเป็นบุคคลที่ต้องได้รับ การดูแลเป็นพิเศษ เช่น ในเด็กเล็ก ผู้สูงอายุ หรือผู้ป่วย ที่มีโรคทางกายอื่นๆ เพื่อให้ผลการรักษาไม่เฉพาะที่ตา แต่รวมทั้งร่างกายทั้งหมดออกมาดีที่สุดสำหรับผู้ป่วย แต่ละรายด้วย

นอกจากนี้ยังได้มีการพัฒนาเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัย เพื่อให้คลินิคตาศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ มีขีดความสามารถในการให้บริการแบบครบวงจรในที่เดียว ทั้งด้านการตรวจวินิจฉัยและรักษา รวมทั้งการผ่าตัดและการใช้แสงเลเซอร์รักษาโรคต่างๆ โดยมุ่งเน้นในโรคที่มีผลต่อการสูญเสียการมองเห็นเป็นหลัก

ขีดความสามารถ ห้องตรวจและเครื่องมือแพทย์

 • ห้องตรวจทั่วไปพร้อมอุปกรณ์แพทย์ครบครัน 4 ห้องตรวจ
 • ห้องวัดสายตา ประกอบแว่นสายตา และคอนแทคเลนส์
 • เครื่องวัดสายตาและความโค้งกระจกตาด้วยคอมพิวเตอร์
 • เครื่องวัดความดันลูกตาแบบไม่สัมผัสดวงตา
 • เครื่องวัดความยาวลูกตาและคำนวณเลนส์แก้วตาเทียม ทั้งแบบใช้อัลตร้าซาวด์ (A-scan) และแบบใช้แสง
  เลเซอร์ (IOL-Master)
 • เครื่องวัดลานสายตาอัตโนมัติ
 • เครื่องตรวจจุดกลางรับภาพจอประสาทตาเสื่อม แบบไม่ต้องฉีดสี (Auto fluorescent funds camera)
 • เครื่องถ่ายภาพจอระสาทตาแบบไม่ต้องขยายม่านตาด้วยแสงเลเซอร์ (SLO funds camera)
 • เครื่องตรวจภาพตัดขวางจอประสาทตาและขั้วประสาทตา และการไหลเวียนของเส้นเลือดที่จอประสาทตาแบบไม่ต้องฉีดสี (OCT-Angiogophy)
 • เครื่องฉีดสีถ่ายภาพจอประสาทตาด้วยสาร Fluorescein และ ICG (Funds Photogiogophy)
 • ห้องเลเซอร์ ประกอบด้วย
  • เครื่องเลเซอร์ 532 รักษาโรคทางจอประสาทตาแบบใช้ความร้อน เช่น  จอประสาทตาอักเสบ เบาหวานขึ้นจอประสาทตา
  • เครื่องเลเซอร์ Nd-YAG รักษาโรคต้อหินแบบมุมปิด และฝ้าขาวหลังผ่าตัดต้อกระจก
  • เครื่องเลเซอร์ SLT (Selectic laser trabeculoplasty) รักษาโรคต้อหินแบบมุมเปิด
  • เครื่องเลเซอร์ Micropulse laser รักษาโรคจุดกลางรับภาพจอประสาทตา โดยไม่ก่อผลข้างเคียงต่อจอประสาทตา และรักษาโรคต้อหินแบบมุมเปิด โดยไม่ทำลายเนื้อเยื่อตา

การตรวจรักษา

 • การตรวจสุขภาพตาในแต่ละช่วงอายุ และในผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัว เช่น โรคเบาหวาน เป็นต้น
 • การวัดสายตาประกอบแว่น และคอนแทคเลนส์
 • การตรวจวัดสายตาในเด็กเล็ก
 • การรักษาโรคตาในเด็ก เช่น โรคภูมิแพ้ ตาขี้เกียจ ตาเข ท่อน้ำตาอุดตันแต่กำเนิด เป็นต้น
 • การทำศัลกรรมอุบัติเหตุ-ตกแต่งแก้ไขความพิการของดวงตา และเพื่อความงาม
 • การผ่าตัดลอกต้อเนื้อ
 • การผ่าตัดต้อหิน
 • การผ่าตัดต้อกระจก ด้วยวิธีสลายต้อกระจกและใส่เลส์แก้วตาเทียม
 • การผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตาดำ
 • การรักษาและผ่าตัดโรคทางจอประสาทตา เช่น โรคเบาหวานขึ้นจอประสาทตา จอประสาทตาเสื่อม
  จอประสาทตาฉีกขาดและหลุดลอก เลือดออกในน้ำวุ้นตา เป็นต้น
 • การรักษาทางยา และการผ่าตัดในโรคตาอื่นๆ

วันและเวลาทำการ
วันจันทร์-ศุกร์            เวลา 08.00 – 19.00 น.
วันเสาร์                   เวลา 08.30 – 17.00 น.
วันอาทิตย์                เวลา 09.00 – 19.00 น.

สถานที่ตั้ง
ชั้น 2   อาคารวิชัยยุทธเหนือ
ชั้น 11   อาคารศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ