คลินิกฉุกเฉิน

คลินิกฉุกเฉินและอุบัติเหตุ

• ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อรักษาผู้ป่วยกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินหรือ ประสบอุบัติเหตุ โดยทีมแพทย์เฉพาะทางด้านเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ศัลยแพทย์ และทีมพยาบาลที่ได้รับการฝึกอบรมและสอบผ่านหลักสูตรการช่วยชีวิตขั้นสูง ซึ่งรับรองโดยสมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

คลินิกฉุกเฉินเด็กและสตรี

• ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อรักษาผู้ป่วยหญิงด้านสูตินรีเวชและผู้ป่วยเด็ก อายุตั้งแต่แรกเกิดถึง 14 ปี ที่อยู่ในภาวะวิกฤติโดยทีมแพทย์และพยาบาลเฉพาะทางที่ได้รับฝึกอบรมและมีประสบการณ์

สถานที่ตั้ง
ชั้น 1 อาคารศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ