ศาสตราจารย์ นพ. ทวี ทรงพัฒนาศิลป์
ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง: ศัลยแพทย์ทางด้านโรคกระดูกและข้อ
ภาษาสื่อสาร:
ปริญญาบัตรและสถาบัน:
  • แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
  • Master of Sciences in Clinical Epidemiology, Faculty  of Medicine, Chulalongkorn University
  • Doctor of Philosophy (Ph.D), (International), Institute of Public Health Science, Chulalongkorn University

แพทย์ฝึกหัด: N/A
แพทย์ประจำบ้าน: N/A
การอบรมเฉพาะทาง: N/A
วุฒิบัตร:
  • Thai Board of Orthopedic Surgery
  • Certificate Training in Method of Ilizarov Bone Transportation, ASAMI, Italy
  • Certificate of Orthopedic and Research Fellowship (Orthopedic Oncology and Bone Metabolism), Niigata University, Japan
  • Certificate of Advance Training in Osteoporosis, International Osteoporosis Foundation, France
  • Certificate of Research Ethics, University of  Washington, USA

วันเวลาสถานที่
พฤหัสบดี17.00-19.00ชั้น 9 อาคารศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ