พญ. เมธาวี ชีพสมทรง
ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง: อายุรแพทย์ทางด้านโรคผิวหนัง
ภาษาสื่อสาร: ไทย, อังกฤษ
ปริญญาบัตรและสถาบัน: แพทยศาสตรบัณฑิต ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
แพทย์ฝึกหัด: โรงพยาบาลดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี
แพทย์ประจำบ้าน: สาขาตจวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
การอบรมเฉพาะทาง: Visiting Physician in Dermatology, University of Washington, U.S.A.
วุฒิบัตร: สาขาตจวิทยา
วันเวลาสถานที่
อาทิตย์09.00-12.00ชั้น 14 อาคารศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ