พญ. วิภา อมรรัตนไพจิตร
ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง: รังสีวินิจฉัย
ภาษาสื่อสาร: ไทย, อังกฤษ
ปริญญาบัตรและสถาบัน: แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
แพทย์ฝึกหัด: โรงพยาบาลสุรินทร์
แพทย์ประจำบ้าน: สาขารังสีวินิจฉัย คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรมเฉพาะทาง: สาขาอัลตร้าซาวด์ คณะแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วุฒิบัตร: สาขารังสีวิทยาวินิจฉัย
วันเวลาสถานที่