พญ. วัลภา อานันทศุภกุล
ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง: วิสัญญีแพทย์ที่ปรึกษา
ภาษาสื่อสาร: ไทย, อังกฤษ
ปริญญาบัตรและสถาบัน: แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
แพทย์ฝึกหัด: N/A
แพทย์ประจำบ้าน: N/A
การอบรมเฉพาะทาง:
  • ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
  • Fellowship in Orthopaedic Anaesthesiology and Acute Pain Service Course, St.Vincent's Hospital, Melbourne, Australia

วุฒิบัตร:
  • ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาวิสัญญีวิทยา
  • Thai Board of Anesthesiology
  • Diploma in Acupuncture กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
  • Thai Board of General Practitioner from The Medical Council of Thailand

วันเวลาสถานที่