พญ. รสนา พิทยพงษ์พัชร์
ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง: จักษุศัลยกรรมตกแต่ง
ภาษาสื่อสาร: ไทย, อังกฤษ
ปริญญาบัตรและสถาบัน: แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
แพทย์ฝึกหัด: N/A
แพทย์ประจำบ้าน: สาขาจักษุวิทยา โรงพยาบาลรามาธิบดี
การอบรมเฉพาะทาง: สาขาจักษุศัลยกรรมตกแต่ง คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
วุฒิบัตร:
  • Thai Board of Ophthalmology
  • ประกาศนียบัตร สาขาศัลยกรรมจักษุตกแต่ง

วันเวลาสถานที่
จันทร์09.00-12.00ชั้น 11 อาคารศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
จันทร์13.00-14.00ชั้น 11 อาคารศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
อังคาร12.00-16.00ชั้น 11 อาคารศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
พุธ09.00-12.00ชั้น 11 อาคารศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
พฤหัสบดี09.30-12.00ชั้น 11 อาคารศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
เสาร​์09.30-12.00ชั้น 11 อาคารศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ