พญ. ภัทราภรณ์ เชาวนะปัญจะ
ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง: รังสีวินิจฉัย
ภาษาสื่อสาร: ไทย, อังกฤษ
ปริญญาบัตรและสถาบัน: แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
แพทย์ฝึกหัด: N/A
แพทย์ประจำบ้าน: สาขารังสีวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
การอบรมเฉพาะทาง: สาขารังสีวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
วุฒิบัตร: Thai Board of Diagnostic Radiology
วันเวลาสถานที่