พญ. บุญญาภรณ์ วสุรัตน์
ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง: รังสีวินิจฉัย
ภาษาสื่อสาร: ไทย, อังกฤษ
ปริญญาบัตรและสถาบัน: แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
แพทย์ฝึกหัด: โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
แพทย์ประจำบ้าน: สาขารังสีวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
การอบรมเฉพาะทาง: สาขารังสีวินิจฉัย โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
วุฒิบัตร: Thai Board of Diagnostic Radiology
วันเวลาสถานที่