ผศ.นพ. ชัยรัตน์ บุรุษพัฒน์
ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง: ศัลยแพทย์ทางด้านศัลยกรรมตกแต่ง
ภาษาสื่อสาร: ไทย, อังกฤษ
ปริญญาบัตรและสถาบัน: แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
แพทย์ฝึกหัด: โรงพยาบาลศรีสะเกษ
แพทย์ประจำบ้าน: โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
การอบรมเฉพาะทาง: โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
วุฒิบัตร:
  • Thai Board of General Surgery
  • Thai Board of Plastic Surgery
  • Certificate of Cranio-Maxillofacial-Facial Surgery, Princess Margaret Hospital,Australia

วันเวลาสถานที่
อังคาร08.30-09.00ชั้น 14 อาคารศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ