นพ. สุรัตน์ กมลพนัส
ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง: ศัลยแพทย์ทั่วไป
ภาษาสื่อสาร: ไทย, อังกฤษ
ปริญญาบัตรและสถาบัน: แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
แพทย์ฝึกหัด: โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
แพทย์ประจำบ้าน: กรมการแพทย์
การอบรมเฉพาะทาง: N/A
วุฒิบัตร: Thai Board of General Surgery
วันเวลาสถานที่
จันทร์09.00-15.00ชั้น 3 อาคารวิชัยยุทธเหนือ
อังคาร09.00-15.00ชั้น 3 อาคารวิชัยยุทธเหนือ
พุธ09.00-15.00ชั้น 3 อาคารวิชัยยุทธเหนือ
พฤหัสบดี09.00-15.00ชั้น 3 อาคารวิชัยยุทธเหนือ
ศุกร์09.00-15.00ชั้น 3 อาคารวิชัยยุทธเหนือ