นพ. วิวัฒน์ ก่อกิจ
ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง: อายุรแพทย์ทางด้านโรคผิวหนัง
ภาษาสื่อสาร: ไทย, อังกฤษ
ปริญญาบัตรและสถาบัน: แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง) คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
แพทย์ฝึกหัด: โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
แพทย์ประจำบ้าน: โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
การอบรมเฉพาะทาง: โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
วุฒิบัตร: สาขาตจวิทยา
วันเวลาสถานที่
จันทร์09.00-12.00ชั้น 14 อาคารศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
อังคาร09.00-12.00ชั้น 14 อาคารศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
พฤหัสบดี09.00-12.00ชั้น 14 อาคารศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ