นพ. รพีพัฒน์ ถนอมเพ็ชรสง่า
ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง: ศัลยแพทย์ทั่วไป
ภาษาสื่อสาร: ไทย, อังกฤษ
ปริญญาบัตรและสถาบัน: แพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
แพทย์ฝึกหัด: โรงพยาบาลกาฬสินธุ์
แพทย์ประจำบ้าน: ศัลยศาสตร์ทั่วไป โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
การอบรมเฉพาะทาง: Advanced Laparoscopic and Bariatric Surgery, โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
วุฒิบัตร: สาขาศัลยศาสตร์ Certificate, Advanced Laparoscopic and Bariatric Surgery
วันเวลาสถานที่
จันทร์16.00-18.00ชั้น 3 อาคารวิชัยยุทธเหนือ