นพ. ปราโมทย์ สุคนิชย์
ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง: จิตแพทย์ทั่วไป
ภาษาสื่อสาร: ไทย, อังกฤษ
ปริญญาบัตรและสถาบัน: แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง) คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
แพทย์ฝึกหัด: โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
แพทย์ประจำบ้าน: สาขาจิตเวชศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
การอบรมเฉพาะทาง: Residency in Psychiatry and Child Psychiatry, USA
วุฒิบัตร:
  • สาขาจิตเวชศาสตร์
  • สาขาจิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น
  • Certificate of Psychiatry and Child Psychiatry, Austin, USA

วันเวลาสถานที่
อังคาร15.30-18.00ชั้น 17 (ลิฟท์ฝั่งใต้) อาคารศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
ศุกร์14.00-16.30 (สัปดาห์ที่ 1 และ 3)ชั้น 17 (ลิฟท์ฝั่งใต้) อาคารศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
เสาร​์08.00-11.30ชั้น 17 (ลิฟท์ฝั่งใต้) อาคารศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
เสาร​์13.00-14.30ชั้น 17 (ลิฟท์ฝั่งใต้) อาคารศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ