นพ. ณรงค์ รอดวรรณะ
ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง: ศัลยแพทย์ทั่วไป
ความเชี่ยวชาญอื่น: ศัลยแพทย์ทรวงอก
ภาษาสื่อสาร: ไทย, อังกฤษ
ปริญญาบัตรและสถาบัน: แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
แพทย์ฝึกหัด:
  • โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
  • Johnston-Willis Hospital, Richmond, Va, USA

แพทย์ประจำบ้าน: General Surgery, St. Luke's Medical Center, Cleveland, Ohio, USA
การอบรมเฉพาะทาง: Thoracic Surgery, Case Western Reserve University School of Medicine, Cleveland, USA
วุฒิบัตร:
  • American Board of Surgery
  • American Board of Thoracic Surgery
  • สาขาศัลยศาสตร์ทรวงอก
  • สาขาเวชบำบัดวิกฤติ
  • ปริญญาบัตรหลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ชุดที่ 36

วันเวลาสถานที่
จันทร์09.00-12.00ชั้น 3 อาคารวิชัยยุทธเหนือ
อังคาร13.00-18.00ชั้น 3 อาคารวิชัยยุทธเหนือ
พุธ09.00-12.00ชั้น 3 อาคารวิชัยยุทธเหนือ
พฤหัสบดี10.00-12.00ชั้น 14 อาคารศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
พฤหัสบดี13.00-18.00ชั้น 3 อาคารวิชัยยุทธเหนือ
ศุกร์13.00-18.00ชั้น 3 อาคารวิชัยยุทธเหนือ