นพ. ชนัทธ์ กำธรรัตน์
ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง: อายุรแพทย์ทางด้านโรคผิวหนัง
ภาษาสื่อสาร: ไทย, อังกฤษ
ปริญญาบัตรและสถาบัน: แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
แพทย์ฝึกหัด: N/A
แพทย์ประจำบ้าน: สาขาตจวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรมเฉพาะทาง: สาขาตจวิทยา
วุฒิบัตร:
  • สาขาตจวิทยา
  • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาตจวิทยา)

วันเวลาสถานที่
พฤหัสบดี17.00-19.00ชั้น 14 อาคารศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
เสาร​์16.30-20.00ชั้น 14 อาคารศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ