ทพ. สุรพล พลีพลากร
ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง: ทันตแพทย์ทั่วไป
ภาษาสื่อสาร: ไทย, อังกฤษ
ปริญญาบัตรและสถาบัน: ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
แพทย์ฝึกหัด: N/A
แพทย์ประจำบ้าน: N/A
การอบรมเฉพาะทาง:
  • ประกาศนียบัตรคลินิกทันตกรรมพิเศษ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ประกาศนียบัตรทันตกรรมรากเทียมขั้นพื้นฐาน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

วุฒิบัตร: N/A
วันเวลาสถานที่
จันทร์09.00-16.00ชั้น 10 อาคารศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
อังคาร09.00-12.00ชั้น 10 อาคารศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
อังคาร13.30-19.00ชั้น 10 อาคารศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
พุธ09.00-16.00ชั้น 10 อาคารศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
พฤหัสบดี09.00-16.00ชั้น 10 อาคารศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
ศุกร์09.00-16.00ชั้น 10 อาคารศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
เสาร​์09.00-16.00ชั้น 10 อาคารศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ