ทพญ. ธิรดา เด่นอุดม
ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง: ทันตกรรมสำหรับเด็ก
ภาษาสื่อสาร: ไทย, อังกฤษ
ปริญญาบัตรและสถาบัน: ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
แพทย์ฝึกหัด: N/A
แพทย์ประจำบ้าน: N/A
การอบรมเฉพาะทาง: หลักสูตรทันตแพทย์ประจำบ้าน สาขาทันตกรรมสำหรับเด็ก มหาวิทยาลัยมหิดล
วุฒิบัตร: สาขาทันตกรรมสำหรับเด็ก
วันเวลาสถานที่
อังคาร16.30-19.10ชั้น 10 อาคารศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
พุธ16.30-19.10 (สัปดาห์ที่ 1 และ 3)ชั้น 10 อาคารศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
เสาร​์13.00-16.00 (สัปดาห์ที่ 2 และ 4)ชั้น 10 อาคารศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
เสาร​์15.00-18.00 (สัปดาห์ที่ 3 และ 5)ชั้น 10 อาคารศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ