ดร.นพ. วรตม์ โชติพิทยสุนนท์
ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง: จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น
ภาษาสื่อสาร: ไทย, อังกฤษ
ปริญญาบัตรและสถาบัน: แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
แพทย์ฝึกหัด: N/A
แพทย์ประจำบ้าน: ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ โรงพยาบาลศิริราช
การอบรมเฉพาะทาง: N/A
วุฒิบัตร: จิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น M.A. in Media and Communication Psychology, U.S.A. M.Sc. in Sport and Exercise Psychology, UK Ph.D. Social Psychology, UK
วันเวลาสถานที่
อาทิตย์08.00-12.00ชั้น 17 (ลิฟท์ฝั่งใต้) อาคารศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ