แพ็กเกจส่องกล้องระบบทางเดินอาหาร

1773
แพคเกจส่องกล้องระบบทางเดินอาหาร โรงพยาบาลวิชัยยุทธ

ตรวจคัดกรองมะเร็งลําไส้
แพ็กเกจส่องกล้องระบบทางเดินอาหาร
(สําหรับผู้ป่วยอายุ 50 ปี ขึ้นไป ไม่มีอาการผิดปกติทางช่องท้อง)

ส่องกล้องลำไส้ใหญ่ (Colonoscopy)

ราคา 13,900 บาท

ส่องกล้องกระเพาะอาหารและลำไส้ใหญ่ (Gastro & Colonoscopy)

ราคา 24,900 บาท

ตั้งแต่วันนี้ – 31 ธันวาคม 2561

รายการที่แพ็กเกจไม่ครอบคลุม
• ค่ายา ค่าเวชภัณฑ์ หรือค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นก่อนและหลังเข้ารับการส่องกล้อง
• ค่าใช้จ่ายหากต้องใช้อุปกรณ์เพิ่มเติมจากแพ็กเกจ หรือมีภาวะแทรกซ้อน (ถ้ามี)
• ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับโรคประจำตัวของผู้ป่วย และค่าใช้จ่ายนอกเหนือจากการส่องกล้อง
• ค่าหัตถการแพทย์ ค่าอุปกรณ์ และค่าตรวจชิ้นเนื้อ ในกรณีที่พบความผิดปกติและแพทย์ต้องทำการตัดชิ้นเนื้อเพื่อส่งตรวจวิเคราะห์
• ค่าปรึกษาแพทย์อื่นๆ (ถ้ามี)

เงื่อนไขการเข้ารับบริการ
• แพ็กเกจดังกล่าวเฉพาะอายุรแพทย์โรคระบบทางเดินอาหารฯ ที่เข้าร่วมโครงการเท่านั้น
• อัตราราคานี้เป็นการใช้ยานอนหลับ (Conscious sedation) ในการส่องกล้องเท่านั้น กรณีผู้เข้ารับบริการมีความจำเป็นทางการแพทย์ต้องใช้วิธีการวางยาหรือดมยาสลบ ผู้เข้ารับบริการจะต้องชำระค่าใช้จ่ายส่วนเกินเอง
• กรณีพบว่าต้องทำการตัดชิ้นเนื้อเพื่อส่งตรวจตามดุลยพินิจของแพทย์นั้น ผู้เข้ารับบริการต้องชำระค่าหัตถการของแพทย์ ค่าอุปกรณ์ และค่าส่งตรวจชิ้นเนื้อ เพิ่มเติมจากราคาแพ็กเกจ
• ผู้เข้ารับบริการจะต้องเข้ารับการส่องกล้องภายในระยะเวลาที่กำหนด โดยไม่สามารถซื้อแพ็กเกจล่วงหน้าได้
• แพ็กเกจดังกล่าวไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดอื่นๆ ได้ เช่น ผู้ถือหุ้น บริษัทคู่สัญญา และบริษัทประกัน
• โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คลินิกโรคระบบทางเดินอาหารและตับ ชั้น 14 อาคารศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ

โทร.02-265-7777 ต่อ 51458 – 51459

ให้คะแนนบทความนี้
[คะแนนบทความนี้: 3]
เรายึดมั่นในหลักการรักษาที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพมาอย่างต่อเนื่อง โดยผู้ป่วยทุกรายจะได้รับการดูแลและติดตามผลการรักษาจากคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญอย่างใกล้ชิด