แพ็กเกจคลอดเหมาจ่าย

4836
แพคเกจคลอดเหมาจ่าย โรงพยาบาลวิชัยยุทธ

แพ็กเกจคลอดเหมาจ่าย
แพ็กเกจคลอดปกติ   3 วัน 2 คืน
อัตราค่าบริการ
การคลอดปกติ แบบธรรมชาติ 49,900 บาท
การคลอดปกติ แบบพรีเมี่ยม 70,000 บาท
การคลอดปกติ แบบธรรมชาติและทำหมัน 64,900 บาท
การคลอดปกติ แบบพรีเมี่ยมและทำหมัน 85,000 บาท
การคลอดปกติโดยวิสัญญีแพทย์ให้ยาชาหรือบล็อคหลัง 59,900 บาท
การคลอดปกติ แบบพรีเมี่ยมโดยวิสัญญีแพทย์ให้ยาชาหรือบล็อกหลัง 80,000 บาท
การคลอดปกติโดยวิสัญญีแพทย์ให้ยาชาหรือบล็อกหลัง และทำหมัน 74,900 บาท
การคลอดปกติ แบบพรีเมี่ยมโดยวิสัญญีแพทย์ให้ยาชาหรือบล็อกหลังและทำหมัน 95,000 บาท

* ค่าธรรมเนียมแพทย์ (สูติแพทย์ กุมารแพทย์ สำหรับคลอดปกติ และวิสัญญีแพทย์ กรณีใช้ยาชาเข้าสันหลังเพื่อให้คลอดโดยไม่รู้สึกเจ็บ)
* ค่าห้องพักประเภทห้องเดี่ยวสำหรับมารดา ค่าอาหารและค่าบริการพยาบาลรวม 2 คืน
* ค่าห้องพักประเภท VIP สำหรับการคลอดแบบพรีเมี่ยม ค่าอาหารและค่าบริการรวม 2 คืน
* ค่าห้องและการดูแลทารกแรกเกิด รวม 2 คืน
* ค่าห้องรอคลอด ห้องคลอด เครื่องมือแพทย์ในการทำคลอด รวมทั้งเครื่องตรวจการทำงานของหัวใจทารกในครรภ์
* ค่ายา ค่าเวชภัณฑ์ ที่ใช้ในโรงพยาบาล
* การตรวจทางห้องปฎิบัติการตามมาตรฐาน
* การตรวจการได้ยินของทารก (OAE)
* อบรมหลักสูตรการเลี้ยงลูกด้วยนมมารดา
* บันทึกภาพถ่ายภาพแรกของลูก
* บริการจัดทำสูติบัตร
* อภินันทนาการเรื่องการผูกดวงให้ลูก
* ผ้าห่อตัวเด็กและชุดกลับบ้าน
 
แพ็กเกจผ่าตัดคลอด  4 วัน 3 คืน
อัตราค่าบริการ
การผ่าตัดคลอด 72,900 บาท
การผ่าตัดคลอดแบบพรีเมี่ยม 99,500 บาท
การผ่าตัดคลอดและทำหมัน 77,900 บาท
การผ่าตัดคลอด แบบพรีเมี่ยม และทำหมัน 105,000 บาท
 
* ค่าธรรมเนียมแพทย์ได้แก่ สูติแพทย์ แพทย์ผู้ช่วยผ่าตัด กุมารแพทย์และวิสัญญีแพทย์
* ค่าห้องพักประเภทห้องเดี่ยวสำหรับมารดา ค่าอาหารและค่าบริการพยาบาลรวม 3 คืน
* ค่าห้องพักประเภท VIP สำหรับการคลอดแบบพรีเมี่ยม ค่าอาหารและค่าบริการรวม 3 คืน
* ค่าห้องและการดูแลทารกแรกเกิด รวม 3 คืน
* ค่าห้องรอคลอด ห้องคลอด เครื่องมือแพทย์ในการทำคลอด รวมทั้งเครื่องตรวจการทำงานของหัวใจทารกในครรภ์
* ค่ายา ยาสลบ ค่าเวชภัณฑ์และค่าก๊าซทางการแพทย์
* การตรวจทางห้องปฎิบัติการตามมาตรฐาน
* การตรวจการได้ยินของทารก (OAE)
* อบรมหลักสูตรการเลี้ยงลูกด้วยนมมารดา
* บันทึกภาพถ่ายภาพแรกของลูก
* บริการจัดทำสูติบัตร
* อภินันทนาการเรื่องการผูกดวงให้ลูก
* ผ้าห่อตัวเด็กและชุดกลับบ้าน

เงื่อนไขการใช้แพ็กเกจคลอดเหมาจ่าย

 • ในกรณีที่มารดาพักรักษาพยาบาลเกิน 2 คืนสำหรับการคลอดปกติหรือเกิน 3 คืนสำหรับการผ่าตัดคลอด ค่าใช้จ่ายส่วนที่เกินจากแพ็กเกจจะคิดตามความเป็นจริงในอัตราปกติ โดยทางโรงพยาบาลยินดีมอบส่วนลด 10% สำหรับค่าห้อง ค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการ และค่าเอกซเรย์
 • ในกรณีที่มารดาใช้แพ็กเกจคลอดเหมาจ่ายสำหรับการคลอดปกติ แต่จำเป็นต้องได้รับการผ่าตัดคลอดสามารถเปลี่ยนการใช้แพ็กเกจประเภทคลอดปกติเป็นผ่าตัดคลอดได้
 • แพ็กเกจคลอดเหมาจ่ายสามารถใช้ได้เฉพาะการคลอดทารกเพียงหนึ่งคนและไม่มีโรคแทรกซ้อนเกิดขึ้นเท่านั้น ถ้ามีโรคแทรกซ้อนเกิดขึ้นกับมารดา จะไม่สามารถใช้แพ็กเกจคลอดเหมาจ่ายได้ และทางโรงพยาบาลจะคิดค่าใช้จ่ายตามความเป็นจริงในอัตราปกติ โดยจะให้ส่วนลด 10% สำหรับค่าห้อง ค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการ และค่าเอกซเรย์
 • ถ้าหากทารกมีโรคแทรกซ้อนเกิดขึ้นโดยไม่มีผลต่อมารดา ทางโรงพยาบาลจะหักค่าใช้จ่ายเฉพาะส่วนของทารกเป็นจำนวนเงิน 7,000 บาทออกจากแพ็กเกจเหมาจ่ายสำหรับการคลอดปกติ หรือ 7,500 บาทสำหรับการผ่าตัดคลอด และจะคิดค่าใช้จ่ายตามความเป็นจริงสำหรับทารก โดยให้ส่วนลด 10% สำหรับค่าห้อง ค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการ และค่าเอกซเรย์
 • การคลอดทารกแฝดที่สุขภาพแข็งแรงและไม่มีโรคแทรกซ้อน จะคิดค่าบริการเพิ่มสำหรับทารกคนที่สองอีก 7,000 บาท (อยู่โรงพยาบาล 2 วัน)
 • การคลอดแบบพรีเมี่ยมเข้าพักห้องแบบ VIP(ข) เท่านั้น หากท่านมีความประสงค์เลือกห้องพักแบบ VIP(ก) มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเมื่อเลือกการคลอดปกติแบบพรีเมี่ยม ระยะเวลา 2 คืน ชำระเพิ่ม 2,000 บาท หรือเมื่อเลือกการคลอดแบบผ่าตัดคลอดแบบพรีเมี่ยม ระยะเวลา 3 คืน ชำระเพิ่ม 3,000 บาท
 • ราคานี้ ไม่รวม
  -ค่ายาและเวชภัณฑ์ที่นำกลับบ้าน หรือยาและเวชภัณฑ์ที่ไม่เกี่ยวกับการคลอด
  -ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด เช่น ค่าเครื่องดื่ม ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหารตามสั่งพิเศษสำหรับผู้ป่วยและญาติ
 • ผู้มีสิทธิในส่วนลดประเภทอื่น เช่น ส่วนลดสำหรับผู้ถือหุ้น บริษัทคู่สัญญา บริษัทประกัน ไม่สามารถนำสิทธินี้มาใช้ร่วมกับแพ็กเกจคลอดเหมาจ่ายได้
 • โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการใช้แพ็กเกจคลอดเหมาจ่ายกับแพทย์ที่เข้าร่วมในโครงการเท่านั้น
 • แพ็กเกจคลอดเหมาจ่ายมีกำหนดให้บริการสำหรับผู้ที่ฝากครรภ์ภายใน 31 ธันวาคม 2561 เท่านั้น
 • โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและเงื่อนไขแพ็กเกจไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คลินิกสุขภาพสตรี ชั้น 12 อาคารศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ

โทร. 02-2657777 ต่อ 51252-53

ให้คะแนนบทความนี้
[คะแนนบทความนี้: 3.7]
เรายึดมั่นในหลักการรักษาที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพมาอย่างต่อเนื่อง โดยผู้ป่วยทุกรายจะได้รับการดูแลและติดตามผลการรักษาจากคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญอย่างใกล้ชิด