โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปี 61

17773
โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปี 2561 โรงพยาบาลวิชัยยุทธ

การตรวจสุขภาพเป็นประจำทุกปี เป็นการประเมินสุขภาพ เพื่อตรวจหาความเสี่ยงของการเกิดโรค ด้วยโปรแกรมตรวจสุขภาพที่เหมาะสมตามแต่ละกลุ่มคน กลุ่มอายุ จะช่วยทำให้ทราบถึงคำแนะนำในการดูแลตัวเองให้มีสุขภาพที่ดีขึ้นต่อไป

เลือกโปรแกรมที่เหมาะกับคุณ

 • Basic Check-up 2,900 บาท แนะนำสำหรับผู้มีอายุต่ำกว่า 30 ปี
 • Healthy Working 5,900 บาท แนะนำสำหรับผู้มีอายุ  30-40 ปี
 • Standard Executive 9,300 บาท แนะนำสำหรับผู้มีอายุ 40 ปีขึ้นไป
 • Premium Executive 15,600 บาท แนะนำสำหรับผู้มีอายุ 40 ปีขึ้นไป
 • Ultimate Check-up 19,900 บาท แนะนำสำหรับผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป

  โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปี 2561

คำชี้แจง

 • โปรแกรมการตรวจสุขภาพนี้ไม่สามารถใช้กับผู้ที่มีอาการเจ็บป่วยและต้องการตรวจหาโรคหรือรักษา
 • โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกแพทย์ที่เข้าร่วมโครงการเท่านั้น ในกรณีที่ต้องการเลือกแพทย์ที่ไม่ได้เข้าร่วมโครงการ อัตราราคาจะขึ้นอยู่กับแพทย์นั้นๆ
 • โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการคิดราคาค่าบริการเต็มจำนวนในกรณีที่ผู้เข้ารับบริการขอไม่ตรวจรายการใดรายการหนึ่ง และโปรแกรมตรวจสุขภาพไม่สามารถเปลี่ยนแปลงรายการตรวจได้
 • ผู้เข้ารับบริการจะได้รับส่วนลด 10% สำหรับค่าตรวจทางห้องปฎิบัติการ (LAB) และรังสีวินิจฉัย (X-ray) สำหรับรายการตรวจเพิ่มในการตรวจสุขภาพ กรณีตรวจเพิ่มเติมเพื่อการวินิจฉัยในการรักษาพยาบาลจะไม่ได้รับส่วนลด
 • กรณีไม่สามารถตรวจครบตามรายการในโปรแกรมภายในวันที่เข้ารับบริการตรวจสุขภาพ ผู้เข้ารับบริการสามารถกลับมาตรวจรายการที่ค้างได้ภายใน 2 สัปดาห์เท่านั้น
 • โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สอบถามเพิ่มเติมคลินิกสุขภาพและอายุรศาสตร์ ชั้น 10 อาคารศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ

โทร.02-265-7777 ต่อ 51052-54

ให้คะแนนบทความนี้
[คะแนนบทความนี้: 3.5]
เรายึดมั่นในหลักการรักษาที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพมาอย่างต่อเนื่อง โดยผู้ป่วยทุกรายจะได้รับการดูแลและติดตามผลการรักษาจากคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญอย่างใกล้ชิด