แพ็กเกจ WARM UP

522

Program : Warm up 1  ราคา 5,500 บาท
(สำหรับผู้ที่เตรียมความพร้อมก่อนออกกำลังกายจริงจัง)
– ตรวจสุขภาพโดยอายุรแพทย์ สอบถามประวัติและตรวจร่างกาย ชั่งน้ำหนัก-วัดส่วนสูง และวัดรอบเอว วัดความดันโลหิต หาค่าดัชนีมวลกาย
– ตรวจทางห้องปฏิบัติการ (งดอาหารและเครื่องดื่มอย่างน้อย 6 – 8 ชั่วโมง ก่อนเข้ารับบริการ)
CBC                                                    ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด
FBS                                                    ตรวจหาระดับน้ำตาลในเลือด
Creatinine&eGFR                                 ประเมินการทำงานของไต
Cholesterol / Triglyceride / HDL / LDL    ตรวจปริมาณไขมันในเลือด
SGOT / SGPT                                      ตรวจการทำงานของตับ
Vitamin D Total                                   ตรวจปริมาณวิตามิน ดี ในเลือด
Urine Examinatio                                 ตรวจปัสสาวะ
– EKG                                                 ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ
– Chest X-ray                                      เอกซเรย์ปอด
– InBody                                             ตรวจวิเคราะห์องค์ประกอบของร่างกาย
– คูปองอาหาร 1 มื้อ

Program : Warm up 2
ราคา 5,000 บาท
(สำหรับผู้ที่เตรียมความพร้อมก่อนออกกำลังกายจริงจัง)
– ตรวจสุขภาพโดยอายุรแพทย์ สอบถามประวัติและตรวจร่างกาย ชั่งน้ำหนัก-วัดส่วนสูง และวัดรอบเอว วัดความดันโลหิต หาค่าดัชนีมวลกาย
– EKG                                  ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ
– Exercise Stress Test           ทดสอบสมรรถภาพห้วใจด้วยการออกกำลังกาย
– InBody                              ตรวจวิเคราะห์องค์ประกอบของร่างกาย

Program : Warm up 3 ราคา 900 บาท
(สำหรับผู้ที่ต้องการรู้ถึงความสมดุลของร่างกาย)
– ตรวจสุขภาพโดยอายุรแพทย์ สอบถามประวัติและตรวจร่างกาย ชั่งน้ำหนัก-วัดส่วนสูง และวัดรอบเอว วัดความดันโลหิต หาค่าดัชนีมวลกาย
– InBody                             ตรวจวิเคราะห์องค์ประกอบของร่างกาย

* ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2561 – 31 ธันวาคม 2561

เงื่อนไขการเข้ารับบริการ

  • แพ็กเกจดังกล่าวรวมค่าแพทย์ ค่าบริการ และค่าบริการผู้ป่วยนอกแล้ว (เฉพาะแพทย์ที่เข้าร่วมโครงการเท่านั้น)
  • แพ็กเกจดังกล่าวไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดอื่นๆ ได้ เช่น ผู้ถือหุ้น บริษัทคู่สัญญา และบริษัทประกัน
  • ในกรณีที่ผู้เข้ารับบริการขอไม่ตรวจรายการใดรายการหนึ่ง โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการคิดค่าบริการเต็มตามจำนวนและไม่สามารถเปลี่ยนแปลงรายการตรวจได้
  • โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คลินิกสุขภาพและอายุรศาสตร์ ชั้น 10 อาคารศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
โทร.02-265-7777 ต่อ 51052 – 51054

ให้คะแนนบทความนี้
[คะแนนบทความนี้: 4]
เรายึดมั่นในหลักการรักษาที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพมาอย่างต่อเนื่อง โดยผู้ป่วยทุกรายจะได้รับการดูแลและติดตามผลการรักษาจากคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญอย่างใกล้ชิด