แพ็กเกจผ่าตัดต้อกระจก

1471

ออกไปมองโลกให้ ชัดเจน เหมือนเมื่อวันเก่า

แพ็กเกจผ่าตัดต้อกระจกแบบเหมาจ่าย  1 ข้าง

ราคา 42,000 บาท

รายการที่แพ็กเกจไม่ครอบคลุม

 • การตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการก่อนผ่าตัด
 • ค่ายาหลังผ่าตัดและยากลับบ้าน
 • ค่าใช้จ่ายหากต้องใช้อุปกรณ์เพิ่มเติมจากแพ็กเกจ หรือมีภาวะแทรกซ้อนจากการผ่าตัด
 • ค่าปรึกษาแพทย์เฉพาะทาง (ถ้ามี)
 • ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับโรคประจำตัวของผู้ป่วย และค่าใช้จ่ายนอกเหนือจากการผ่าตัด
 • กรณีผู้ป่วยต้องการนอนโรงพยาบาล จะได้รับส่วนลดค่าห้องพักผู้ป่วย 10%

เงื่อนไขการเข้ารับบริการ

 • แพ็กเกจดังกล่าวเฉพาะจักษุแพทย์ที่เข้าร่วมโครงการเท่านั้น
 • ผู้เข้ารับบริการสามารถใช้แพ็กเกจได้หลังจากตรวจวินิจฉัยเรียบร้อยแล้ว โดยค่าใช้จ่ายในการวินิจฉัยจัดเป็นค่าใช้จ่ายนอกแพ็กเกจ
 • ผู้เข้ารับบริการจะต้องเข้ารับการผ่าตัดภายในระยะเวลาที่กำหนด โดยไม่สามารถซื้อแพ็กเกจล่วงหน้าได้
 • แพ็กเกจดังกล่าวไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดอื่นๆ ได้ เช่น ผู้ถือหุ้น บริษัทคู่สัญญา และบริษัทประกัน
 • ผู้เข้ารับบริการชำระค่าใช้จ่าย ณ โรงพยาบาล ในวันที่เข้ารับบริการ
 • โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ตั้งแต่วันนี้ – 31 ธันวาคม 2561

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คลินิกโรคตา ชั้น 11 อาคารศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ

โทร.02-265-7777 ต่อ 51152 – 51153

ให้คะแนนบทความนี้
[คะแนนบทความนี้: 3]
เรายึดมั่นในหลักการรักษาที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพมาอย่างต่อเนื่อง โดยผู้ป่วยทุกรายจะได้รับการดูแลและติดตามผลการรักษาจากคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญอย่างใกล้ชิด