พยาบาลวิชาชีพ

1042
  • รายละเอียดของงาน

  • ปฏิบัติการพยาบาลโดยใช้กระบวนการพยาบาลตามคู่มือแนวทางปฏิบัติตามมาตรฐานการพยาบาล โดยคำนึงถึงสิทธิผู้ป่วย
  • ปฏิบัติการพยาบาลถูกต้องตามเทคนิค รวมทั้งช่วยป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล
  • ตรวจเยี่ยมอาการผู้ป่วยร่วมกับแพทย์ช่วยเหลือแพทย์ในการทำหัตถการ ตลอดจนดูแลผู้ป่วยได้รับการรักษาตามแผนการรักษาของแพทย์
  • ปฏิบัติการพยาบาลในภาวะวิกฤต รายงานแพทย์ และทำงานบันทึกทางการพยาบาลเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงอาการสำคัญของแพทย์
  • ให้การพยาบาลอย่างต่อเนื่อง โดยมีการรับเวร ส่งเวร และมีการติดตามประเมินผล
    คุณสมบัติผู้สมัคร

   • ชาย/หญิงอายุ 22-35 ปี
   • จบปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์บัญฑิต
   • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้น 1
   • มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 1 ปี
   • มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ
   • มีคุณธรรมและจริยธรรม มีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ
   • มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีต่อเพื่อนร่วมงานและผู้มารับบริการ

หมายเหตุ เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือได้รับการยกเว้น

สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่
โรงพยาบาลวิชัยยุทธ อาคารวิชัยยุทธใต้ ชั้น 1
เลขที่ 53 ถ.เศรษฐศิริ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม. 10400
โทรศัพท์ 02-265-7777 ต่อ 18066-18067
Email: st@vichaiyut.com
ให้คะแนนบทความนี้
[คะแนนบทความนี้: 2.3]
เรายึดมั่นในหลักการรักษาที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพมาอย่างต่อเนื่อง โดยผู้ป่วยทุกรายจะได้รับการดูแลและติดตามผลการรักษาจากคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญอย่างใกล้ชิด