พนักงานผู้ช่วยแพทย์

922

ตำแหน่ง พนักงานผู้ช่วยแพทย์ OPD          หลายอัตรา

รายละเอียดของงาน

  • รับผิดชอบเตรียมความพร้อมห้องตรวจ อุปกรณ์และเครื่องมือที่ต้องใช้
  • เชิญคนไข้เข้าห้องตรวจตามลำดับที่กำหนดอย่างเหมาะสม
  • อำนวยความสะดวกแก่แพทย์ขณะทำการตรวจ
  • ให้คำแนะนำในการนัดตรวจครั้งต่อไปแก่คนไข้และญาติ

 คุณสมบัติผู้สมัคร

  • วุฒิการศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 6, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบเท่า
  • ผ่านการอบรมประกาศนียบัตรผู้ช่วยการพยาบาลหลักสูตร 6 เดือน
  • ผ่านการอบรมประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล หลักสูตร 1 ปี
  • มีคุณธรรม จริยธรรมและมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อผู้ร่วมงานและผู้รับบริการ
  • มีทัศนคติที่ดีต่อการปฏิบัติงาน มีความซื่อสัตย์ สุจริต อดทน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ชั้น 11 อาคารศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
E-mail: st@vichaiyut.com

โทร.02-265-7777 ต่อ 18066-67

ให้คะแนนบทความนี้
[คะแนนบทความนี้: 2.3]
เรายึดมั่นในหลักการรักษาที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพมาอย่างต่อเนื่อง โดยผู้ป่วยทุกรายจะได้รับการดูแลและติดตามผลการรักษาจากคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญอย่างใกล้ชิด