ผู้ช่วยการพยาบาล

490

ตำแหน่ง ผู้ช่วยการพยาบาล OPD/IPD และหน่วยพิเศษ  หลายอัตรา

  รายละเอียดของงาน

 • ดูแลช่วยเหลือผู้ป่วย ทำความสะอาดอุปกรณืเครื่องใช้ให้พร้อมใช้งานได้ทันที
 • ช่วยเตรียมการตรวจ เก็บสิ่งส่งตรวจภายใต้การกำกับดูแลของพยาบาลหัวหน้าทีม
 • สามารถปฏิบัติงานการบริการช่วยเหลือการพยาบาลตามมาตรฐานคุณภาพ
   คุณสมบัติผู้สมัคร

  • วุฒิการศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 6, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบเท่า
  • ผ่านการอบรมประกาศนียบัตรผู้ช่วยการพยาบาล หลักสูตร 1 ปี
  • มีคุณธรรม จริยธรรมและมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีต่อผู้ร่วมงานและผู้รับบริการ
  • มีทัศนคติที่ดีต่อการปฏิบัติงาน มีความซื่อสัตย์ สุจริต อดทน
สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่
โรงพยาบาลวิชัยยุทธ อาคารวิชัยยุทธใต้ ชั้น 1
เลขที่ 53 ถ.เศรษฐศิริ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม. 10400
โทรศัพท์ 02-265-7777 ต่อ 18066-18067
Email: st@vichaiyut.com
ให้คะแนนบทความนี้
[คะแนนบทความนี้: 5]
เรายึดมั่นในหลักการรักษาที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพมาอย่างต่อเนื่อง โดยผู้ป่วยทุกรายจะได้รับการดูแลและติดตามผลการรักษาจากคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญอย่างใกล้ชิด