เจ้าหน้าที่กิจกรรมการตลาดอาวุโส / Senior Event Marketing Officer

148

เจ้าหน้าที่กิจกรรมการตลาดอาวุโส / Senior Event Marketing Officer 1 อัตรา

รายละเอียดของงาน

 • วางแผนการจัดกิจกรรมทางการตลาดในรูปแบบการออก Event, Roadshow หรือ กิจกรรมประชาสัมพันธ์ที่ได้รับมอบหมาย
 • บริหารจัดการ ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนดูแลควบคุมการจัดกิจกรรมทั้งในและนอกสถานที่ อาทิ กิจกรรมประชาสัมพันธ์ภายในโรงพยาบาล กิจกรรมลูกค้าสัมพันธ์ กิจกรรมออกหน่วยของโรงพยาบาลและกิจกรรมพิเศษอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 • การออกหน่วยของโรงพยาบาล / กิจกรรมลูกค้าสัมพันธ์นอกสถานที่ ดำเนินการดูสถานที่ จัดเตรียมสถานที่ให้มีความพร้อมสำหรับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์
 • จัดทำสรุปและประเมินกิจกรรมในส่วน Event  เป็นรายเดือน เพื่อนำเสนอผู้บังคับบัญชาและผู้บริหาร

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศชาย อายุไม่เกิน 30 ปี
 • วุฒิปริญญาตรี สาขานิเทศศาสตร์ การตลาด หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ทำงานด้านการจัดกิจกรรมทางการตลาดไม่ต่ำกว่า 2-3 ปี
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรมสำเร็จรูปพื้นฐานได้
 • มีความคิดสร้างสรรค์สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี มีความคล่องตัวในการทำงาน ชอบทำงานเป็นทีม รักการบริการ และมีมนุษย์สัมพันธ์ดี
 • สามารถปฏิบัติงานนอกสถานที่และนอกเวลางานปกติได้ (มีค่าตอบแทนหากปฏิบัติงานนอกเวลา)
 • หากมีความสามารถในการเป็น MC / สามารถขับรถยนต์หรือมอเตอร์ไซค์ได้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่
โรงพยาบาลวิชัยยุทธ อาคารวิชัยยุทธใต้ ชั้น 1
เลขที่ 53 ถ.เศรษฐศิริ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม. 10400
โทรศัพท์ 02-265-7777 ต่อ 18066-18067
Email: st@vichaiyut.com

ให้คะแนนบทความนี้
[คะแนนบทความนี้: 3]
เรายึดมั่นในหลักการรักษาที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพมาอย่างต่อเนื่อง โดยผู้ป่วยทุกรายจะได้รับการดูแลและติดตามผลการรักษาจากคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญอย่างใกล้ชิด