นักเทคนิคการแพทย์ (ประจำห้องปฏิบัติการกลาง)

231

นักเทคนิคการแพทย์ (ประจำห้องปฏิบัติการกลาง) 1  อัตรา

รายละเอียดของงาน

 • ร่วมประชุมและแสดงความคิดเห็นในการพัฒนางานทางห้องปฏิบัติการ
 • ดำเนินตามนโยบายปฏิบัติและร่วมจัดทำแผนเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • ร่วมจัดหาข้อมูลในการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน และเอกสารทางวิชาการ
 • สนับสนุนและเข้าร่วมในกิจกรรมต่างๆ
 • ทำหน้าที่ตรวจวิเคราะห์ตามหน้าที่ที่ได้กำหนดไว้

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาเทคนิคการแพทย์
 • ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาเทคนิคการแพทย์
 • สามารถทำงานเป็นกะได้
 • มีความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน
 • ถ้ามีประสบการณ์ด้านเจาะเลือดจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • เพศชายผ่านการเกณฑ์หรือเรียน รด.
สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่
โรงพยาบาลวิชัยยุทธ อาคารวิชัยยุทธใต้ ชั้น 1
เลขที่ 53 ถ.เศรษฐศิริ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม. 10400
โทรศัพท์ 02-265-7777 ต่อ 18066-18067
Email: st@vichaiyut.com
ให้คะแนนบทความนี้
[คะแนนบทความนี้: 1.7]
เรายึดมั่นในหลักการรักษาที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพมาอย่างต่อเนื่อง โดยผู้ป่วยทุกรายจะได้รับการดูแลและติดตามผลการรักษาจากคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญอย่างใกล้ชิด