นักกำหนดอาหารวิชาชีพ (ด้านโภชนบำบัด)

142

นักกำหนดอาหารวิชาชีพ (ด้านโภชนบำบัด) 1  อัตรา

รายละเอียดของงาน

  • คำนวณกำหนดปริมาณอาหารดัดแปลงสูตรอาหารสำหรับผู้ป่วยให้เป็นไปตามแผนการรักษาของแพทย์
  • ประเมินภาวะโภชนาการเพื่อให้โภชนบำบัดที่เหมาะสมร่วมกับทีมสหสาขาวิชาชีพ
  • ให้คำปรึกษาถ่ายทอดความรู้ทางโภชนาการและโภชนบำบัดตามแผนการรักษาของแพทย์
  • สนับสนุนงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการด้านโภชนบำบัด

คุณสมบัติผู้สมัคร

  • เพศชาย/หญิง อายุ 22-28 ปี
  • ปริญญาตรีสาขาโภชนบำบัดและการกำหนดอาหาร
  • มีคุณธรรม จริยธรรมและมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อผู้ร่วมงานและผู้รับบริการ
  • หากผ่านการด้านอาหารโภชนาการและโภชนบำบัดในโรงพยาบาล จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • เพศชายผ่านการเกณฑ์หรือเรียน รด.

สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่
โรงพยาบาลวิชัยยุทธ อาคารวิชัยยุทธใต้ ชั้น 1
เลขที่ 53 ถ.เศรษฐศิริ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม. 10400
โทรศัพท์ 02-265-7777 ต่อ 18066-18067
Email: st@vichaiyut.com

ให้คะแนนบทความนี้
[คะแนนบทความนี้: 0]
เรายึดมั่นในหลักการรักษาที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพมาอย่างต่อเนื่อง โดยผู้ป่วยทุกรายจะได้รับการดูแลและติดตามผลการรักษาจากคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญอย่างใกล้ชิด