นายก้อง รุ่งสว่าง

ตำแหน่ง : กรรมการบริษัท

การศึกษา :

 • ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยฮาวาย ประเทศสหรัฐอเมริกา (Master of Economics, University of Hawaii, USA) [EWC Scholar]
 • ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (Kellogg/Wharton/CU) [Exxon Scholar]
 • ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) [German Government Scholar (DAAD)]
 • ปริญญาตรี (เกียรตินิยม) คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์การทำงาน :

 • ผู้อำนวยการบริหาร โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
 • รองผู้อำนวยการ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • Performance Acceleration Director บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
 • Executive Vice President, Corporate Strategic Plan บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
 • Executive Vice President, Commercial and Marketing บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
 • รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ปตท. บริหารธุรกิจค้าปลีก จำกัด
 • Leadership Team (LT) Member, ConocoPhillips – Refining and Marketing Asia Pacific (RMAP)
 • Executive Director / Deputy Managing Director บริษัท คอนอโคฟิลลิปส์ (ประเทศไทย) (JET/Jiffy)
 • Planning Manager บริษัท เอ็กซอนโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด
 • Field Engineer บริษัท Schlumberger Overseas S.A.

กิจกรรมพิเศษ :

 • เลขานุการ/ที่ปรึกษา ประจำคณะกรรมาธิการพลังงาน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
 • อาจารย์พิเศษด้านการวางแผนกลยุทธ์และการบริหารจัดการความเสี่ยง สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท (Institute of Directors – IOD)
 • อาจารย์พิเศษด้านการนำเสนอในที่ประชุมกรรมการและการเจรจาทางการค้า สถาบันวิจัยโอเมก้าเวิลด์คลาส
 • คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.)

ประสบการณ์การเป็นกรรมการ:

 • กรรมการบริหารความเสี่ยง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
 • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
 • กรรมการ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
 • กรรมการ และกรรมการบริหาร โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
 • กรรมการอำนวยการ และกรรมการบริหาร สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • กรรมการบริหารและกรรมการบริหาร บริษัท ปตท.บริหารธุรกิจค้าปลีก จำกัด
 • กรรมการบริหารและกรรมการบริหาร คอนอโคฟิลลิปส์ (ประเทศไทย) (JET/Jiffy)
 • สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Institute of Director – IOD): DCP30
 • หลักสูตรการกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของรัฐและองค์การมหาชน (Public Director Institute : PDI8)
 • เป็นผู้อยู่ในบัญชีรายชื่อกรรมการภาครัฐ ประกาศโดยกระทรวงการคลัง