นางวัฒนา ลิ่มนรรัตน์

นางวัฒนา ลิ่มนรรัตน์

ตำแหน่ง : กรรมการบริษัท

การศึกษา :

 • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • บริหารธุรกิจบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ สาขาการเงินและการธนาคาร มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • ประกาศนียบัตรหลักสูตร DCP รุ่น 134, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • ประกาศนียบัตร หลักสูตรของสถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 9
 • ประกาศนียบัตร หลักสูตรพัฒนาความเข้มแข็งผู้บริหารโรงพยาบาลฉบับบูรณการ

ประสบการณ์ทำงาน :

 • รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท วิชัยยุทธ จำกัด
 • กรรมการ/หัวหน้าแผนกที่ปรึกษาธุรกิจและแผนกการตลาด บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย ที่ปรึกษาธุรกิจ จำกัด
 • กรรมการบริหาร บริษัท ที่ปรึกษาธุรกิจ อาร์เธอร์แอนเดอร์เซ่น จำกัด
 • ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ภัทรธนกิจ จำกัด
 • ผู้อำนวยการฝ่ายสินเชื่ออุตสาหกรรมและบริการ ธนาคารกสิกรไทย

เกียรติประวัติและรางวัล :

 • กรรมการและเหรัญญิก มูลนิธิรากแก้ว
 • กรรมการตัดสินโครงการ SIFE (Student in Free Enterprise) ระดับประเทศและสากล
 • วิทยากร สมาคมสถาบันการศึกษาการธนาคารและเงินทุนไทย
 • กรรมการ ชมรมผู้บริหารสินเชื่อ สมาคมบริษัทเงินทุน
 • กรรมการ ชมรมผู้บริหารสินเชื่อ สมาคมธนาคารไทย
 • ประกาศนียบัตรเกียรติคุณ ผู้บริหารดีเด่น ประจำปี 2536 ธนาคารกสิกรไทย
 • ได้รับทุนธนาคารกสิกรไทย ศึกษาต่อระดับปริญญาโท
 • ได้รับทุนธนาคารกสิกรไทย ศึกษาและดูงานประเทศสหราชอาณาจักร (อังกฤษ)